Kategorie

Szukaj

ASTRONIK

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Astronik.pl

prowadzonym przez Sprzedającego.

Właścicielem witryny Astronik.pl i Sprzedającym jest ASTRONIK ANDRZEJ SUCHECKI z siedzibą: Trąbki ul. Osadnicza 35 08-440 Pilawa, NIP 826-000-30-05 Regon 005173099.

 

       2. Kupujący może się kontaktować z Właścicielem Sklepu:

a) pod adresem e-mail: astronik@astronik.pl

b) pod numerem telefonu: 25 685-44-57 lub 606 824 868

c) bądź listownie na adres: Trąbki ul. Osadnicza 35 08-440 Pilawa

 

       3. Kupującym w sklepie internetowym Astronik.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

 

       4. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia, Portugalia.

 

       5. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 

§2. Wymagania techniczne

 

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.

 

 

§3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.astronik.pl z wykorzystaniem Konta Klienta.
 2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 3. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Właściciel Astronik.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 5. Właściciel Astronik.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i

    celem funkcjonowania sklepu,

b) działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi,

    nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób

    trzecich,

c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub

    związanej z nimi działalności,

d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub

    związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze

    zablokowania dostępu do Konta Klienta,

e) Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f) Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.

g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do

    ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze

    kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

 1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane po przez witrynę Astronik.pl zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 1. Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient powinien podczas rejestracji powinien oznaczyć odpowiednio w formularzu czy chce taką usługę aktywować bądź nie.

§4. Przedmiot transakcji

 

 1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej

Sklepu Astronik.pl, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako ”dostępny". Astronik.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w

danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

 1. Właściciel serwisu Astronik.pl ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji obsługa serwisu Astronik.pl niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

 

§5. Cena

 

 1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu i wliczoną opłatę KGO).

§6. Zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.astronik.pl lub telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Aktualny numer telefoniczny i godziny pracy Biura Obsługi Klienta są dostępne na witrynie Sklepu Internetowego. W wypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną,

a) Kupujący jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

b) Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie

    wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane

    kontaktowe i adres dostawy.

c) Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji

    zamówienia wybranego przez Kupującego.

d) Zawarcie umowy sprzedaży następuje w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu

    wszystkich warunków zamówienia przez konsultanta Biura Obsługi Klienta.

e) W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie przez Kupującego, będącego

    konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, treść umowy sprzedaży jest

    niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail

    na adres podany przez takiego Kupującego. Oświadczenie konsumenta o zawarciu

    umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego konsument

    prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy najpóźniej w chwili dostarczenia

    zamówionej rzeczy.

 

 1. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (paragon lub fakturę).

 

 1. Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

 

 

 1. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia ASTRONIK Andrzej Suchecki również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).
 2. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie WWW jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

     8. Po złożeniu zamówienia na stronie WWW Sprzedający generuje e-mail (wysłany na   podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:

w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru,

w przypadku płatności przelewem – numer konta,

 

 1. Dla zamówień złożonych na stronie WWW do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.

 

      10.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Właściciel Astronik.pl będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży.

       11.  Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli   Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od ASTRONIK Andrzej Suchecki jego realizacji.

        12. Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.

 

§7. Formy płatności

 

     1. Zapłata przed wysyłką.

Wpłata na konto Sklepu Astronik.pl przed wysyłką. W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta sklepu ASTRONIK.pl oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia. Zapłata powinna nastąpić

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

 1. Płatność za pobraniem

W tym przypadku Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności (szczegóły w punkcie „Dostawa i transport”). Zapłata powinna nastąpić w dniu dostawy.

 

 1. W wypadku złożenia zamówienia telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z formy „Płatność za pobraniem”.

 

 1. Przesyłki krajowe realizowane są

za pośrednictwem:

Poczty Polskiej

-

standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 4 dni roboczych od

momentu wysłania.

Firm kurierskich

-

standardowy termin doręczenia

wynosi 1 do 2 dni roboczych od

momentu wysłania. Kurierzy

mają obowiązek wniesienia do mieszkania sprzętu o wadze nie przekraczającej 30 kg

Przesyłki zagraniczne

-

standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 5 dni roboczych od momentu wysłania. Wysyłamy przesyłki do krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy,

Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa,

Łotwa, Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia,

 

 5. Za granicę wysyłany jest sprzęt o wadze do 31 kg. Przy wysyłkach

zagranicznych nie ma możliwości zapłaty kurierowi przy odbiorze.

 6. W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu Astronik.pl.

7. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.

8. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru,  należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do sklepu ASTRONIK.pl.

 

§10. Gwarancje i reklamacje

 

 1. Każdy towar zakupiony w sklepie ASTRONIK.pl jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta
 2. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

a)  Skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez

Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za

pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją). Szczegółowe

warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone

w oświadczeniu gwarancyjnym, mogą być opublikowane na stronie internetowej

Informacje o czasie trwania gwarancji i miejscu realizacji znajdują się również

na stronie internetowej www.astronik.pl

b)  Złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny).

Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego, w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres sklepu Astronik.pl. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep Astronik.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep Astronik.pl albo sklep Astronik.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Jeżeli w ciągu 14 dni sklep Astronik.pl nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza

to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże

się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep Astroni.pl.

 

§11. Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.

poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 1. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

b) wiadomością e-mail, na adres astronik@astronik.pl,

b) w formie pisemnej, na adres ASTRONIK ANDRZEJ SUCHECKI Gocław ul. 3 Maja 1D 08-440 Pilawa.

Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

 

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 

a) dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu

  dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

   Sprzedającego oraz

b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w

    zwykłym trybie odesłane pocztą.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. Nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca

krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne

usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części

zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,

wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono

dzień lub okres świadczenia usługi;

l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie

prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może

Wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Adres do zwrotu towaru:

Astronik

Gocław ul. 3 Maja 1D

08-440 Pilawa

      12. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta, lub kontakt mailowy na adres: astronik@astronik.pl

-

W tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

 

§12. Postanowienia końcowe

 

 1. Do transakcji zawieranych z udziałem zagranicznych przedsiębiorców

zastosowanie mają przepisy prawa polskiego , w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. )

 1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego Astronik.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Zawartość stron internetowych sklepu Astronik.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Firma Astronik Andrzej Suchecki informuje, że informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronach Astronik.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 4. Opisy produktów i ich zdjęcia oraz informacje prasowe pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Astronik Andrzej Suchecki Trąbki ul. Osadnicza 35 08-440 Pilawa, Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych wyświetlanych na stronie www.astronik.pl pochodzących z bazy danych Astronik Andrzej Suchecki.
 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia właściciela witryny ASTRONIK.pl

Astronik Andrzej Suchecki do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu

w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

 

 1. O każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.